SITA

SITA — Seis islamille! Toimi, älä alistu!

Mitä on islam?

Sana islam on arabiaa ja merkitsee ”alistu­mista”; muslimi on ”alis­tuva” (H-A 2004: 157). Islam on samanaikaisesti petol­lista, kosta­vaa ja rankaisevaa Allahia pal­vova kultti, yhteiskunnan ja yk­sityis­elämän kaikkia eri osa-alueita yksityiskohtaisesti säätelevä teo­kraat­ti­­nen lakijärjes­telmä sekä milita­ristis-eks­pansiivi­nen poliitti­nen ideo­logia, joka tähtää koko ihmiskun­nan alista­miseen shari’an eli isla­min lain tota­litaariseen käskyvaltaan. (…) Tais­te­le­mi­nen Al­­la­hin tiel­lä (al-ji­had fi sa­bil Al­lah) on kaik­kien mus­­­li­mien yh­tei­söl­li­­nen vel­vol­lisuus (fard al-ki­­faya), ja tä­tä maail­­man­laa­­juis­ta tais­te­lua ko­­ko ih­mis­kun­nan alis­ta­mi­sek­si sha­ri’an käs­­ky­­­val­­taan kut­su­taan ji­ha­­dik­si. Ji­ha­dil­la, jo­ka kir­jai­­mel­li­ses­ti tar­­koit­­taa ”kamp­pai­lua”, on mo­­­nia eri muo­to­ja, ja sitä voi­daan käydä esi­mer­­­kiksi puheen, asei­den tai rahan avulla (Islam QA: 26125). Isla­miin kutsuminen (da’wa), islamin ylivaltaa symbolisoivien mos­kei­joiden ra­ken­taminen ja länsimaisten de­mo­­kraattisten instituutioi­den ja va­pauk­sien hyödyntäminen niiden lakkauttamiseksi ja kor­vaami­sek­si sha­ri’an määräyksillä ovat esi­merkkejä rauhanomai­sesta jiha­dis­­ta. Aseel­li­nen jihad (qi­taal) puolestaan voi olla puo­lustavaa (ji­had al-daf) tai hyök­käävää (jihad ta­lab). Lue lisää.

Profeetta sanoi: “Minut on mää­rät­ty tais­te­le­maan ih­mi­siä vas­taan, kun­nes he to­­dis­ta­vat, et­tä ei ole muu­ta ju­ma­laa kuin Al­lah ja et­tä Mu­ham­mad on Hä­nen pal­ve­lijan­sa ja Hä­nen lä­het­ti­­lään­sä, suun­taa­vat kas­von­sa qib­laam­me (ru­kous­suun­taam­me) koh­ti, syö­vät mi­tä teu­ras­tam­me ja ru­koi­le­vat ta­val­­lam­me.” (Su­nan Abu-Da­wud, Ki­tab Al-J­ihad, 14: 2635

[H-A 2004 = Hämeen-Anttila, Jaakko, 2004: Islamin käsikirja. Otava.]

Mitä tarkoittaa SITA? 

SITA tar­joaa me­ne­tel­män toi­mia pe­rus­va­pauk­sien ja ih­mis­oi­keuk­sien puo­lesta isla­mi­soitu­mista vastaan suo­ran toi­min­nan avulla. SITA (Stop Is­la­misation and Ter­ror­ist Ac­tions) on ly­henne il­ma­uk­sesta Seis isla­mille! Toimi, älä alistu! SITA vas­tus­taa isla­mi­laista ideolo­giaa, ei musli­meja, jotka ovat tuon tota­litaa­ri­sen ideolo­gian ensi­si­jai­sia uh­reja ja van­keja. Huom! Kaik­ki mus­li­meik­si it­seään kut­su­vat ei­vät suinkaan nou­da­ta is­la­mia. Jokainen mus­li­mi­per­hee­seen syn­tyvä lapsi on automaattisesti muslimi ilman mah­dol­li­suut­ta vaihtaa us­kon­ta myö­hem­min elä­mäs­sä, ja niin­pä yh­tei­sön tiukan so­siaa­li­sen kont­rol­lin joh­dos­ta mo­­net jou­­tu­­vat tees­­ken­­­te­­le­­mään nou­dat­ta­van­sa is­la­min mää­räyk­siä, si­llä islam mää­­rää kuo­le­­man­­tuo­­mion sha­ri’an käs­kyjä uh­maavil­le tai kri­ti­soi­vil­le us­kon­luo­pioil­le.  

Profeetta Muhammad: “Jos jo­ku vaih­taa is­la­min us­kon­sa, tap­pa­kaa hä­net.” (Sa­hih Buk­hari 9:84:57)

Län­simai­den isla­mi­soi­tu­mista vauhdit­tavat mo­net teki­jät: maa­han­muutto mus­limi­maista ja mus­li­mien kantavä­es­töä kor­ke­ampi syn­ty­vyys; isla­mo­fiili­sen po­liitti­sen eliitin ja val­ta­vir­tame­dian vaa­lima mo­ni­kul­tu­rismi, joka mahdol­listaa pe­rus­vapa­uksia ja ih­mis­oi­keuk­sia hal­veksi­van shari’an tota­litaa­ri­sen käs­ky­val­lan juur­tu­mi­sen län­teen; mus­li­mien har­joit­tama is­la­miin kut­su­mi­nen; sekä ta­qiyya, mus­li­mien us­kon­nolli­nen vel­volli­suus va­leh­della ja kät­keä to­delli­set ai­keensa aina, kun se pal­ve­lee is­la­min etua, ku­ten posi­tiivi­sen ima­gon yllä­pi­tä­mistä, tai suo­jelee mus­li­meja on­gel­milta, ku­ten jou­tumi­selta ri­kos­oi­keu­delli­seen vastuu­seen. Mer­kittä­vässä roo­lissa ovat moskei­jat, jotka eivät suin­kaan ole pelk­kiä har­tau­den har­joit­tami­seen tar­koi­tet­tuja temppe­leitä, vaan myös so­tilas­po­liitti­sia pro­pa­ganda- ja ko­mento­kes­kuk­sia, joissa le­vite­tään isla­min mili­ta­ristis-eks­pan­sii­vista ideo­lo­giaa, liet­so­taan vi­haa län­si­mai­sia ar­voja vas­taan ja koulute­taan tule­vai­suu­den jiha­dis­teja. Fakta­tie­toja mos­kei­joi­den toi­min­nasta voit lu­kea S. So­lo­mo­nin ja E. Ala­maqdisin kir­jasta ”The Mosque Ex­posed”. 

SITA:n in­noitta­jana toimii Amnesty In­ter­natio­nalin käyt­tämä me­ne­telmä: ver­kossa jul­kaistulla kam­panjasi­vulla an­ne­taan oh­jeet siitä, kuinka laa­tia nk. pi­ka­ve­too­mus, ja tar­jo­taan kaikki ve­too­mukseen lii­tet­tävä oheis­mate­riaali. Pi­ka­ve­too­mus liit­tei­neen lä­he­te­tään vas­taanot­ta­jalle kir­jeitse, koska kir­jeellä on mo­nessa suh­teessa enem­män pai­no­ar­voa kuin säh­kö­pos­tilla. Ta­voitteena on lu­mi­hiutale-efekti: jos ka­tolla on yksi, kaksi tai kolme lu­mi­hiuta­letta, mi­tään ei ta­pahdu, mutta mil­jardi lumi­hiutaletta riit­tää ro­mahdutta­maan ka­ton. SITA hyö­dyn­tää ha­jautet­tua lä­hesty­mista­paa, jota vi­ran­omaisten on mahdo­tonta kont­rol­loida: jo­kai­nen SITA-kam­panja on täy­sin itse­näi­nen; kam­panja­ma­teri­aali on ko­pi­oita­vissa sellai­se­naan aina uu­sille verk­kosivuille; eikä ku­kaan ra­por­toi ke­nel­le­kään.

sita_action_flocons

SITA-kam­panjasi­vulla tuo­daan esille ta­paus, jo­hon ha­lu­taan rea­goida; se voi olla esi­mer­kiksi sa­no­ma­leh­dessä tai In­ter­ne­tissä jul­kaistu ar­tik­keli, vi­deo- tai ää­ni­tal­lenne, isla­mo­fiili­sen poliiti­kon tai vir­ka­mie­hen haastat­telu, moskei­jan tai isla­milai­sen kulttuu­ri­kes­kuk­sen ra­ken­nus­suun­nitel­masta ker­tova uuti­nen tai vaik­kapa Tur­kin EU-jä­se­nyys. Kam­panja­si­vulla luki­joita ke­ho­te­taan tu­los­ta­maan ky­sei­nen ar­tik­keli, haastat­telu tai uuti­nen ja tar­vitta­essa lisää­mään asi­aan liitty­viä kriit­tisiä kom­ment­teja. Li­säksi tar­jolla on isla­mista ker­tovia tu­los­tus­val­miita lehti­siä, joita voi­daan liit­tää mu­kaan ve­too­muk­seen. 

Ta­pauk­sesta riip­puen kir­jeitä voi­daan lä­het­tää esi­mer­kiksi kau­pun­gin- tai kun­nan­val­tuu­te­tuille, kan­san­edustajille, eu­roedusta­jille, mi­niste­reille, vir­ka­mie­hille, tuo­ma­reille, tai­teili­joille tai yh­dis­tyk­sille, jotka tar­vit­se­vat va­lis­tusta isla­mista; sa­tun­nai­sesti vali­tuille kau­pun­gin asukkaille, joille voi­daan ker­toa vaik­kapa suunnit­teilla ole­vasta moskei­jasta; is­la­min uh­reille, jotka tarvit­se­vat tu­kea, tai isla­min vastusta­jille, joita kan­nuste­taan py­sy­mään sin­nik­käinä ja luo­maan yh­teyk­siä mui­hin is­lam­kriit­tisiin ta­hoi­hin.

Si­nulla on kir­je­kuori, posti­merkki ja valta! Toimi, älä alistu!

Tilasto

  • 14 239 vierailua