SITA

Käynnistä oma SITA-kampanja!

Kuinka käynnis­tää SITA-kam­panja omalla verkkosi­vulla?

Jaa verkkosivulla tai blogissa julkaistava ar­tik­keli kahteen osaan kir­joit­ta­malla sana TOIMINTAPYYNTÖ ar­tik­kelin kes­kelle. 

Si­joita TOIMINTAPYYNTÖ-sa­nan ylä­puolelle teksti, jossa ker­ro­taan asi­asta, jo­hon ha­luat rea­goi­ta­van kriit­ti­sesti. Jos al­kupe­räi­nen lähde on vi­deo- tai ää­ni­tie­dosto, litte­roi puhe teksti­muotoon. Ko­pioi ja säi­lytä it­sel­läsi alku­pe­räi­nen lähde siltä va­ralta, että se ei ole myö­hemmin enää julki­sesti saata­villa. Mai­nitse teks­tin yh­tey­dessä al­ku­peräi­nen lähde mahdolli­simman tar­kasti sekä mahdolli­nen www-osoite, josta se on löy­dettä­vissä. Voit tar­jota asi­aan liitty­viä val­miita kriit­tisiä kom­ment­teja tai lai­na­uksia is­la­min omista läh­teistä, ku­ten Ko­raanista, ha­dit­heista, isla­minoppi­nei­den fat­woista tai mus­li­mi­mai­den me­dias­ta.

Anna TOIMINTAPYYNTÖ-sa­nan ala­puolella lu­ki­joille oh­jeet siitä, kuinka ve­too­mus laa­di­taan. 

  1. Mai­nitse, että SITA-kam­pan­jassa käyte­tään Am­nesty Inter­na­tiona­lin hy­väksi havait­se­­maa mene­tel­mää: vetoo­muk­sen lä­hettä­mistä kir­jeitse.
  2. Pyydä tu­losta­maan TOIMINTAPYYNTÖ-sa­nan ylä­puo­lella oleva osuus. Luki­joita voi pyytää li­sää­mään teks­tiin myös omia kom­mentte­jaan en­nen tu­losta­mista.
  3. Pyydä tu­losta­maan liit­teeksi joitain asi­aan liitty­viä, isla­mista kerto­via lehti­siä, esim:
  4. Il­moita, ke­nelle vetoo­mus tu­lisi lä­hettää, kuinka vas­taan­ot­tajaa puhu­tel­laan koh­teli­aasti ja kerro, mistä verkko-osoit­teesta vas­taan­ot­ta­­jan osoite on löy­dettä­vissä. Vältä osoit­teen suo­raa jul­kai­se­mista. Jos vas­taan­ot­ta­jia on enem­män kuin yksi, nu­meroi vas­taan­ot­tajat osoittei­neen lu­kemi­sen hel­potta­mi­seksi.
  5. Suosit­tele käyttä­mään 2-puo­lista tulos­tusta pape­rin ja posti­kulu­jen säästä­mi­seksi. 0,80 €:n posti­mer­killä voi lä­hettää enin­tään 50 g paina­van kir­jeen Suo­meen (n. 7 A4-pa­pe­riark­kia) ja enin­tään 20 g paina­van kir­jeen mihin maa­han ta­hansa (n. 3 A4-pa­pe­riark­kia). Ks. voi­massa olevat posti­mak­sut: http://www.posti.fi/hin­natja­ohjeet/.
  6. Li­sää lop­puun SITA:n is­ku­lause: Si­nulla on kir­je­kuori, posti­merkki ja valta! Toimi, älä alistu!
Mainokset
%d bloggers like this: