SITA

Sähköpostivetoomus

Li­sä­vaih­toehtona säh­kö­pos­tive­toomus

Jois­sakin ta­pa­uk­sissa kirje­kam­panjaa voi­daan täy­dentää säh­kö­pos­ti­kam­panjalla. So­vella edellä ole­via SI­TA-kam­pan­ja­oh­­jei­ta ja huomioi seu­raa­vat sei­kat:

  1. Tie­tyn kau­pun­gin tai kau­pun­gin­osan asuk­kai­den ja yri­tysten tai mui­den vas­taa­vien ta­ho­jen säh­­kö­­pos­­ti­osoit­­tei­ta voi löytää Google-haulla esim. seu­raa­vasti: kau­punki ”@gmail.com”, kau­pun­gin­osa ”@hot­mail.com”, pos­ti­nu­mero ”@suomi24.fi”.
  2. Pyydä, että lu­kija si­säl­lyttää vies­tiinsä a) tii­vistel­män ta­pauk­sesta kom­menttei­neen, b) lin­kin SITA-kam­pan­jasivulle sekä c) kut­sun osal­lis­tua kam­pan­jain­for­maa­tion le­vittä­mi­seen.
  3. Sähkö­postia lä­hettä­essä voi olla syytä käyt­tää hen­ki­löl­li­syy­den salaa­vaa ano­nyymi­palve­linta http://anonymouse.org/anonemail.html vas­taan­otta­jien, lä­heis­ten ja oman tur­valli­suu­den ta­kaa­mi­seksi.
  4. Hel­pointa on pitää sa­man­ai­kai­sesti avat­tuna kolme eri ik­ku­naa: Google-ha­ku­sivu, jolla et­si­tään säh­kö­pos­tiosoit­teita; tekstin­kä­sitte­ly­oh­jelma, jo­hon on val­miiksi kirjoi­tet­tuna tai kopi­oi­tuna viestin ot­sikko ja varsi­nai­nen si­sältö; em. anonyyymipalvelimen sivu. Google-haulla löy­detty säh­kö­pos­tiosoite (esim. erkki.esi­merkki@gmail.com), viestin ot­sikko ja itse viesti kopioi­daan vastaa­viin kent­tiin em. si­vulla ja nap­sau­te­taan Send Anonymously ‑paini­ketta. Sama toi­men­pide toiste­taan jo­kai­sen säh­kö­pos­tiosoit­teen kanssa erik­seen.
Mainokset
%d bloggers like this: